STATUT DJEČJEG VRTIĆA

DJEČJI VRTIĆ MARIJA PETKOVIĆ

MALLINOVA 4, 10000 ZAGREB

Tel:01 4636-796, fax: 4677-986

 

 STATUT

DJEČJEG VRTIĆA MARIJA PETKOVIĆ

 

Zagreb, studeni 2013.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /Narodne novine 10/97 i 107/07/ i 94/13/ uz prethodnu suglasnost osnivača  DRUŽBE KĆERI MILOSRĐA T.S.R. SV. FRANJE, PROVINCIJA KRISTA KRALJA, Zagreb, Mallinova 4, 393/2013. od  17. studenog 2013. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marija Petković na sjednici održanoj dana, 29. studenog 2013. donosi

 

 STATUT

DJEČJEG VRTIĆA MARIJA PETKOVIĆ

 

I. OPĆEODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se:

 

·         status

·         naziv, sjedište Dječjeg vrtića

·         zastupanje i posredovanje

·         imovina Dječjeg vrtića i odgovornost za njegove obveze

·         djelatnost Dječjeg vrtića

·         ustrojstvo i način rada Dječjeg vrtića

·         ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela u upravljanju

·         suradnja s roditeljima i skrbnicima djece

·         financijsko poslovanje

·         način donošenja općih akata

·         radni odnosi

·         nadzor i javnost rada

·         poslovna i profesionalna tajna

·         zaštita okoliša

·         druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića

 

 

 

 

Članak 2.

 

Dječji vrtić Marija Petković (u daljnjem tekstu Dječji vrtić) javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi  ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. U ostvarivanju vjerskog odgoja koristi se Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

 

Članak 3.

 

Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je DRUŽBA KĆERI MILOSRĐA T.S.R. SV. FRANJE - PROVINCIJA KRISTA KRALJA, Zagreb, Mallinova 4 (u daljnjem tekstu: Osnivač).

 

DRUŽBA KĆERI MILOSRĐA T.S.R. SV. FRANJE -  PROVINCIJA KRISTA KRALJA je postala osnivačem i vlasnikom Dječjeg vrtića na temelju odluke br. 420/97 od 15. rujna 1997.

 

Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem br. Tt-98/556-2 od dana 10. veljače 1998. brojem MBS 080206099.  Odlukom Ministarstva financija od 2. siječnja 2009. dobiva osobni identifikacijski broj  37014564778.

 

Naziv Osnivača promijenjen je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu br. Tt-10/10196-5 od dana 06.10.2010.g.

 

 

II. NAZIV I  SJEDIŠTE

 

 

Članak 4.

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Dječji vrtić Marija Petković.

 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Zagrebu, Mallinova 4.

 

Članak 5.

 

Dječji vrtić može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom Upravnog vijeća vrtića uz pisanu suglasnost Osnivača.

 

Članak 6.

 

Naziv Dječjeg vrtića mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na objektima u kojima obavlja svoju djelatnost.

 

 

Članak 7.

 

Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost i posluje u sjedištu i u Podružnicama i to:

 

 • Dječji vrtić MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA OSIJEK, sa sjedištem u Osijeku, Bakarska1.
 • Dječji vrtić MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA PULA, sa sjedištem u Puli, Creska 7.
 • Dječji vrtić MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA ČAKOVEC sa sjedištem u Čakovcu, Kralja

Zvonimira 4.

 • Dječji vrtić MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA SPLIT, sa sjedištem u Splitu, Petrinjska 1.
 • Dječji vrtić MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA BLATO, sa sjedištem u Blatu, Ulica 79, br. 5

 

Dječji vrtić može proširivati djelatnost. Odluku o osnivanju nove Podružnice donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača.

 

 

III. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

 

Članak 8.

 

Dječji vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića, predstavlja i zastupa Dječji vrtić te poduzima sve radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića sukladno Zakonu, ovom Statutu, relevantnim vjerskim propisima i pravilima unutarnjeg ustrojstva Osnivača.

 

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada Dječjeg vrtića.

 

Ravnatelj vodi stručni rad Dječjeg vrtića i odgovoran je za obavljanje stručnog rada.

 

Ravnatelj Dječjeg vrtića zastupa Dječji vrtić pojedinačno i samostalno u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar.

 

Članak 9.

 

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Dječji vrtić u pravnom prometu u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

Sadržaj i trajanje punomoći određuje ravnatelj pri njenom izdavanju i u  okviru svojih ovlasti.

 

O izdavanju generalne punomoći ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača.

 

 

 

 

Članak 10.

 

U Podružnicama Dječji vrtić zastupaju i predstavljaju – voditelji Podružnice

 

Članak 11.

 

 

U pravnom prometu Dječji vrtić koristi:

 

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Marija Petković, Zagreb, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske,

 

 1. Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Marija Petković, a u sredini je adresa Dječjeg vrtića: Zagreb, Mallinova 4.

 

 Štambilj je četvrtastog oblika  širine 18 mm i dužine 47 mm, u kojemu je upisan naziv i sjedište Dječjeg vrtića.

 

Svaki pečat i štambilj ima svoj broj.

 

O broju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj pismenom odlukom.

 

 

Članak 12.

 

U pravnom prometu PODRUŽNICE koriste pečat.

           

 

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Marija Petković-Podružnica Osijek, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske,

 

 1. Pečat Dječjeg vrtića MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA OSIJEK je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Marija Petković -Podružnica Osijek, a u sredini je adresa: Osijek, Bakarska 1.

 

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Marija Petković-Podružnica Pula, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske,

 

 

 1. Pečat Dječjeg vrtića MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA PULA je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Marija Petković - Podružnica Pula, a u sredini je adresa: Pula, Creska 7.

 

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Marija Petković-Podružnica Čakovec, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske,

 

 1. Pečat Dječjeg vrtića MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA ČAKOVEC je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Marija Petković -  Podružnica Čakovec, a u sredini je adresa: Kralja Zvonimira 4.

 

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Marija Petković-Podružnica Split, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske,

 

 1. Pečat Dječjeg vrtića MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA SPLIT je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Marija Petković - Podružnica Split, a u sredini adresa: Split, Petrinjska 1.

 

 1. Pečat s grbom Republike Hrvatske, okruglog oblika, promjera 38 mm, na kojem je uz obod natpis: Republika Hrvatska, Dječji vrtić Marija Petković-Podružnica Blato, a u sredini pečata otisnut je grb Republike Hrvatske,

 

 1. Pečat Dječjeg vrtića MARIJA PETKOVIĆ PODRUŽNICA BLATO je okruglog oblika, promjera 30 mm, na kojem je uz obod natpis: Dječji vrtić Marija Petković - Podružnica Blato, a u sredini je adresa: Blato, Ulica 79 br. 5.

 

Pečat Podružnica je okruglog oblika.

 

 

Članak 13.

 

 

Pečatom  iz članka 11. stavka 1. točke 1. i članka 12. stavka 1. točke 1; 3; 5; 7 i 9. ovog Statuta ovjeravaju se javne isprave koje izdaje Dječji vrtić i akti koje Dječji vrtić donosi u okviru javnih ovlasti.

 

Pečatom iz članka 11. stavka 1. točke 2. i člankom 12. stavak 1. točka 2; 4; 6; 8. i 10. ovog Statuta ovjeravaju se ostale isprave i akti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave .

 

Štambilj se upotrebljava za odgovarajuće administrativno- financijsko poslovanje Dječjeg vrtića.

 

Načinuporabe  ičuvanjepečatai štambilja svojimaktomuređujeravnateljDječjegvrtića.

 

 

 

 

 

Članak 14.

           

Znak Dječjeg vrtića je: lik Marije Petković.

 

 

IV. IMOVINADJEČJEGVRTIĆAIODGOVORNOSTZANJEGOVEOBVEZE

 

 

Članak 15.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine stvari, prava i novčana sredstva.

 

Imovinom raspolaže Dječji vrtić pod uvjetom i na način propisan Zakonom, drugim propisima donesenim na temelju zakona, ovim Statutom.

 

Imovinu Dječjeg vrtića čine sredstva za rad koja su pribavljena od Osnivača, stečena pružanjem usluga i prodajom proizvoda ili pribavljena iz drugih izvora.

 

Članak 16.

 

Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dužan je upotrebljavati tu dobit za obavljanje i razvoj svoje djelatnosti, sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

 

O raspodjeli dobiti Dječjeg vrtića može odlučivati i Osnivač sukladno zakonu, relevantnim vjerskim propisima i pravilima unutarnjeg ustrojstva Osnivača.

 

Članak 17.

 

Za obveze u pravnom prometu Dječji vrtić odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića.

 

Članak 18.

 

Dječji vrtić ne može bez suglasnosti Osnivača:

 

 • steći opteretiti ili otuđiti nekretninu
 • steći opteretiti ili otuđiti pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti koja prelazi
 • 30 000,00 kn
 •  dugoročno se zadužiti
 • udružiti se u zajednicu ustanova
 • davati jamstva za kreditno zaduženje
 • odlučivati o načinu raspolaganja dobiti i pokriću gubitaka Dječjeg vrtića
 • dati u zakup objekte i prostore Dječjeg vrtića
 • mijenjati namjenu objekata i prostora Dječjeg vrtića
 • promijeniti djelatnost
 • osnovati drugu pravnu osobu

 

 

 

V. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

 

Članak 19.

 

Djelatnost Dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, koja se ostvaruje na temelju odobrenih programa.

 

U okviru svoje djelatnost Dječji vrtić organizira i provodi:

 

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja
 • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

 

Programe iz stavka 2. ovoga članka Dječji vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

 

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je Dječji vrtić osnovan proširuje djelatnost izvođenjem novih programa ili Dječji vrtić mijenja program, Dječji vrtić obvezan je prije početka izvođenja programa podnijeti zahtjev radi davanja suglasnosti ministarstvu nadležnom za obrazovanje.

 

Ako se zbog proširenja djelatnosti izvođenjem novih programa ili izmjene programa iz st.4. ovog članaka mijenja odobreni program rada kao jedan od uvjeta za početak obavljanja djelatnosti, Dječji vrtić je dužan prije početka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.

 

Nakon pribavljene suglasnosti iz stavka 3. ovog članka, te nakon izvršnosti rješenja iz st. 5 ovog članka, Dječji vrtić može započeti s izvođenjem novih programa, odnosno, izmijenjenog programa.

 

Osnivač dječjeg vrtića dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta, te podnijeti zahtjev radi ocjene sukladnosti tog akta sa Zakonom.

 

 

 

 

Članak 20.

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu.

 

Dječji vrtić kao javne ovlasti obavlja sljedeće poslove:

- upis djece u dječji vrtić i ispise djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,

- izdavanje potvrda i mišljenja,

- upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

 

Odgojno-obrazovni rad obavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

 

Članak 21.

 

Dječji vrtić može mijenjati djelatnost, samo na temelju odluke  koju donosi Osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

 

Članak 22.

 

 

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i kurikuluma Dječjeg vrtića.

 

Kurikulum Dječjeg vrtića donosi upravno vijeće Dječjeg vrtića do 30. rujna tekuće pedagoške godine, a njime se utvrđuje: program, namjena programa, nositelji programa, način ostvarivanja programa, vremenik aktivnosti programa i način vrednovanja.

 

 

Članak 23.

 

Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada, koji se donosi za svaku pedagošku godinu.

 

Godišnji plan i program rada obuhvaća programe odgojno - obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, programe socijalne skrbi, kao i druge programe koje Dječji vrtić ostvaruje u dogovoru s roditeljima djece.

           

 

Članak 24.

        

Godišnji plan i program rada donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije do 30 rujna tekuće godine.

Dječjivrtić dostavljaOsnivačuiMinistarstvunadležnomzaobrazovanjeGodišnjiplaniprogramrada.

UpravnovijećeDječjegvrtićadonosiIzvješćeorealizacijigodišnjegplanaiprogramaradaDječjegvrtićazaproteklupedagoškugodinudo31. kolovoza, akojesedostavljaOsnivačuinadležnomMinistarstvunajkasnijedo15. rujna.

 

 

Članak 25.

 

Dječji vrtić je dužan osigurati upis djece prema planu upisa koji donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača,  a u skladu s propisanim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja

 

Članak 26.

 

Dječji vrtić dužan je ustrojiti i uredno voditi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju  te drugu evidenciju u skladu sa zakonom.

 

Članak 27.

 

Dječji vrtić dužan je provoditi mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece za vrijeme boravka djece u Dječjem vrtiću u skladu sa zakonom i programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjem vrtiću.

 

 

Članak 28.

 

Djelatnost Podružnica odvija se u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića, sukladno odluci o osnivanju Podružnica, općim aktima Dječjeg vrtića, te relevantnim vjerskim propisima  i pravilima unutarnjeg ustrojstva Osnivača Dječjeg vrtića.

 

 

 

VI. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA DJEČJEG VRTIĆA

 

 

Članak 29.

 

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Dječjeg vrtića u cilju ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Unutarnjim ustrojstvom Dječjeg vrtića povezuju se svi oblici rada i djelatnosti prema vrsti i srodnosti programa i poslova, kako bi se ostvarivali primjereni rezultati rada u procesu predškolskog odgoja djece, primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

 

 

Članak 30.

 

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića osigurava se ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja usklađenim obavljanjem odgojno-obrazovnih, pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

 

 

Članak 31.

 

U Dječjem vrtiću ustrojava se i provodi odgojno - obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog, a prema potrebi i poludnevnog boravka, a mogu se uvesti i kraći dnevni boravci te višednevni boravci djece.

 

Programi iz stavka 1. ovoga članka ustrojavaju se i provode u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

Članak 32.

 

U Dječjem vrtiću rad s djecom rane i predškolske dobi organizira se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama.

 

Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim odgojnim skupinama te normativi neposrednog rada odgojitelja u skupini određuju se sukladno odlukama nadležnog ministarstva i  propisanim standardima predškolskog odgoja.

 

Članak 33.

 

Programi zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece i programi socijalne skrbi ostvaruju se u Dječjem vrtiću sukladno odlukama nadležnih ministarstava.

 

Članak 34.

 

Odgojno-obrazovni poslovi ostvaruju se u vezi s odgojno-obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim radom s djecom u  odgojnim  skupinama i  na razini  Dječjeg  vrtića,  radi zadovoljavanja potreba i interesa djece te stvaranja primjerenih uvjeta za rast i razvoj svakog djeteta u dopunjavanju obiteljskog odgoja u suradnji s roditeljima i neposrednim dječjim okružjem.

 

Članak 35.

 

Pravni, administrativni i računovodstveno-financijski poslovi ustrojavaju se radi ostvarivanja djelatnosti Dječjeg vrtića i njegovog poslovanja kao javne službe, vođenja propisane dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava djece i roditelja, javnosti rada Dječjeg vrtića obavljanja računovodstveno-financijskih i drugih administrativno stručnih poslova potrebnih za rad i poslovanje vrtića i ostvarivanje prava i obveza zaposlenika Dječjeg vrtića.

      

 

Članak 36.

 

Pomoćno-tehničkim poslovima osiguravaju se primjereni tehnički i drugi uvjeti za ostvarivanje plana i programa, te drugi potrebiti uvjeti za rad i poslovanje Dječjeg vrtića prema propisanim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

Članak 37.

 

Izbor i postupak za sklapanje ugovora o radu sa  djelatnicima obavlja se prema zakonu, Pravilniku o radu, te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića.

 

Dječji vrtić će obavljanje pravnih, administrativnih, računovodstveno-financijskih, te pomoćno tehničkih poslova osigurati u skladu s normativima.

 

 

Članak 38.

 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje ustrojstvo, radna mjesta u dječjem vrtiću i rad Dječjeg vrtića kao javne službe.

 

 

Članak 39.

 

Tjedno radno vrijeme Dječjeg vrtića raspoređuje se prema potrebama ostvarivanja djelatnosti predškolskog odgoja te zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba, u pravilu u pet radnih dana.

 

Radno vrijeme može se preraspodijeliti u okviru 40 satnog radnog tjedna, a prema potrebama korisnika.

 

Radno vrijeme Dječjeg vrtića za djecu koja ostvaruju programe određuje se sukladno vrsti, sadržaju i trajanju programa.

 

Članak 40.

           

Dnevni odmor za djelatnikeDječjeg vrtića organizira se tako da se osigurava ostvarivanje programa, nadzor nad djecom te omogući kontakt sa strankama.

 

 

Članak 41.

 

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor, te uredovno radno vrijeme za rad sa strankama, roditeljima odnosno skrbnicima djece, te drugim građanima, utvrđuje se godišnjim planom i programom rada, u skladu s propisima i odlukama Osnivača i općim aktima Dječjeg vrtića.

 

Dječji vrtić je dužan putem mrežnih stranicaDječjeg vrtića, na oglasnoj ploči vrtića i na drugi prikladni način obavijestiti javnost o radnom vremenu odnosno uredovnom radnom vremenu za rad s građanima, roditeljima odnosno skrbnicima,  te drugim strankama.

 

 

VII. OVLASTI I NAČIN ODLUČIVANJA POJEDINIH TIJELA U UPRAVLJANJU

 

 

 1. UPRAVNO VIJEĆE

 

Članak 42.

 

UpravnovijećejetijelokojeupravljaDječjimvrtićem.

 

Upravno vijeće ima pet članova koje imenuje osnivač iz Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje Provincije Krista Kralja na rok od 4 godine.

 

 

Članak 43.

 

Predsjednik Upravnog vijeća priprema, saziva, te vodi sjednice vijeća.

 

U slučaju kad je predsjednik Upravnog vijeća spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja član vijeća kojeg je za to pisanim putem ovlastio Predsjednik.

           

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu vijeća i na pismeni zahtjev ravnatelja i jedne trećine članova vijeća.

 

Članak 44.

 

Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Osnivač, isti se imenuje na rok od 4 godine.

 

Za predsjednika može biti ponovno imenovana ista osoba.

           

Članak  45.

 

Upravno vijeće ima slijedeće ovlasti:

 

 • donosi Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uz prethodnu suglasnost Osnivača
 • donosi druge opće akteutvrđene zakonom i Statutom Dječjeg vrtića,
 • donosi Kurikulum i Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića
 • donosi Odluku o osnivanju Podružnica
 • donosi Odluku o imenovanju i razrješenju voditelja Podružnica
 • donosi Financijski plan i financijsko izvješće, te odlučuje o godišnjem obračunu
 • utvrđuje kriterije za sudjelovanje korisnika usluga u cijeni programa vrtića
 • donosi Plan o upisu djece za pedagošku godinu
 • donosi Odluku o raspisivanju natječaja
 • donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa duže od 60 dana
 • donosi Odluku o prestanku radnog odnosa zaposlenika
 • donosi Odluku o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno,
 • donosi Odluku o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina uz suglasnost Osnivača
 • odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 20 000,00  kuna
 • odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Dječjeg vrtića
 • odlučuje o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece
 • podnosi izvješća o radu Dječjeg vrtića
 • razmatra predstavke i prijedloge korisnika usluga o pitanjima od interesa za rad Dječjeg vrtića
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću
 • odlučuje o drugim pitanjima predviđenim općim aktima Dječjeg vrtića

 

- predlaže Osnivaču donošenje odluka o:

           

 • promjeni i proširivanju djelatnosti Dječjeg vrtića
 • raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Dječjeg vrtića
 • imenovanju i razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića
 • promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića
 • statusnim promjenama Dječjeg vrtića

 

Upravno vijeće obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i općim aktima Dječjeg vrtića, te sve ostale poslove koji nisu izričito stavljeni u nadležnost ravnatelju i Odgojiteljskom vijeću.

 

 

 

Članak 46.

 

Upravno vijeće donosi odluke iz svoje nadležnosti na sjednicama.

 

Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova Upravnog vijeća.

 

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

 

Odluke Upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

 

 

Članak 47.

 

U radu Upravnog vijeća sudjeluje bez prava odlučivanja ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

Sjednicama Upravnog vijeća mogu biti nazočne i druge osobe koje pozovu predsjednik vijeća i ravnatelj ili se pozovu prema zaključku Upravnog vijeća.

 

 

Članak 48.

 

Članu Upravnog vijeća prestaje dužnost ako:

 

 • sam zatraži razrješenje
 • ne ispunjava dužnosti člana odnosno predsjednika
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša
 • izgubi pravo na obavljanje dužnosti

 

Postupak za utvrđivanje prijedloga za razrješenje dužnosti člana Upravnog vijeća pokreće Upravno vijeće ili Osnivač.

 

Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća donosi Osnivač.

 

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća novi član imenuje se u roku 30 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog vijeća koji je razriješen.

 

 

Članak 49.

 

Sazivanje sjednica, utvrđivanje dnevnog reda, način rada i odlučivanja Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

 

 

 

 1. RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA

 

 

Članak 50.

 

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića.

 

 

Članak 51.

 

Ravnatelj obavlja poslove utvrđene Zakonom, aktima donesenim na temelju Zakona i ovim Statutom, a naročito:

 

 • organizira i vodi rad i poslovanje Dječjeg vrtića
 • predstavlja i zastupa Dječji vrtić
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića
 • odgovara za zakonitosti rada Dječjeg vrtića
 • predlaže Upravnom vijeću donošenje Statuta i drugih općih akata Dječjeg vrtića
 • predlaže Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića
 • provodi Odluke Upravnog vijeća
 • brine se za provođenje odluka Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Dječjeg vrtića,
 • odlučuje o nabavci i prodaji pokretne imovine Dječjeg vrtića čija pojedinačna vrijednost iznosi do 20 000,00 kn
 • odgovara za financijsko poslovanje Dječjeg vrtića
 • donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Dječjeg vrtića iz svog djelokruga
 • donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika na određeno vrijeme do 60 dana kad obavljanje poslova ne trpi odgodu ili ukoliko  potreba za obavljanjem poslova ne traje dulje od 60 dana,
 • predlaže Upravnom vijeću izbor zaposlenika po natječaju za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme dulje od 60 dana,
 • potpisuje ugovore o radu i druge akte Dječjeg vrtića
 • podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Dječjeg vrtića
 • organizira i obavlja raspored zaposlenika
 • odobrava službena putovanja i odsustvovanja s rada zaposlenika Dječjeg vrtića,
 •  u skladu s odredbama Zakona o radumože ovlastiti drugu osobu da donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa sa novim zaposlenikom.

 

 

Članak 52.

 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

 

 • ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
 • ima najmanje 5 godina radnog iskustva u predškolskom odgoju

     

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač, na prijedlog Upravnog vijeća, a isti se imenuje do opoziva.

 

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

 

Na temelju odluke Osnivača o imenovanju ravnatelja, ugovor o radu s ravnateljem sklapa Upravno vijeće.

 

 

 

 

Članak 53.

 

 

Ravnatelja dječjeg vrtića, u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje osoba iz redova članova odgojiteljskog vijeća.

 

Osobu iz st.1. ovog članka imenuje upravno vijeće na prijedlog ravnatelja do opoziva.

 

 Osoba koja zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

 

Članak 54.

 

Ravnatelj Dječjeg vrtića može biti razriješen dužnosti:

 

 • ako sam zatraži razrješenje
 • ako ne ispunjava zakonom i drugim propisima ili općim aktima Dječjeg vrtića utvrđene obaveze
 • ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

 

Članak 55.

 

U slučaju razrješenja ravnatelja Osnivač će imenovati novog ravnatelja.

 

 

 

 1. ZASTUPNIK-VODITELJ PODRUŽNICE

 

 

 

Članak 56.

 

Zastupnik - voditelj Podružnice obavlja slijedeće poslove:

 

 • organizira i vodi rad i poslovanje Podružnice
 • vodi stručni rad i odgovoran je za obavljanje stručnog rada Podružnice
 • provodi odluke ravnatelja i Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
 • potpisuje ugovore o radu i druge opće akte Podružnice
 • podnosi izvješće ravnatelju Dječjeg vrtića
 • organizira i obavlja raspored zaposlenika Podružnice
 • odobrava službena putovanja i odsutnost s rada zaposlenika Podružnice
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Dječjeg vrtića, relevantnim vjerskim pravilima i propisima  unutarnjeg ustrojstva Osnivača Dječjeg vrtića

 

 

 

Članak 57.

 

Za zastupnika - voditelja Podružnica može biti imenovana osoba iz reda sestara Družbe Kćeri Milosrđa TSR sv. Franje ili osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika.

 

Zastupnika – voditelja imenuje i razrješava Upravno vijeće, a isti se imenuje do opoziva.

           

 

 

 1. ODGOJITELJSKO VIJEĆE

 

 

Članak 58.

 

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo Dječjeg vrtića koje odlučuje o stručnim pitanjima odgoja i obrazovanja u okviru svog djelokruga utvrđenog Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću i u Podružnicama.

 

 

Članak 59.

 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića.

 

 

Članak 60.

 

Odgojiteljskom vijeću predsjedava ravnatelj ili druga osoba koju on ovlasti.

 

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

 

Sjednica Odgojiteljskog vijeća može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova vijeća.

 

Na sjednici Odgojiteljskog vijeća odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Odgojiteljskog vijeća.

 

Sjednice Odgojiteljskog vijeća obvezne su za sve odgojitelje, stručne suradnike i zdravstvene radnike.

 

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje četiri puta tijekom pedagoške godine.

 

Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuje predsjedavajući i zapisničar.

 

 

 

VIII. RODITELJI ODNOSNO SKRBNICI DJECE

 

Članak 61.

 

Radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva predškolskog odgoja i obrazovanja Dječji vrtić surađuje s roditeljima odnosno skrbnicima djece korisnika usluga i s njima sklapa Ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djece.  

 

Suradnja Dječjeg vrtića s roditeljima odnosno skrbnicima djece ostvaruje se putem individualnih razgovora, sastanaka skupine roditelja i na drugi način.

 

Članak 62.

 

Roditelji odnosno skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje djece, odazvati se pozivima Dječjeg vrtića i s njim surađivati.

 

 

Članak 63.

 

Ostvarivanje prava i obveza roditelja odnosno skrbnika djece, te suradnja između roditelja odnosno skrbnika i Dječjeg vrtića pobliže se uređuje posebnim pravilnikom

 

 

 

 

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

 

Članak 64.

 

Financijsko poslovanje Dječjeg vrtića obavljase u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Članak 65.

 

Dječji vrtić ostvaruje prihode iz sredstava Osnivača, uplata roditelja odnosno skrbnika korisnika usluga, uplatom iz proračuna jedinica lokalnih i regionalnih  samouprava te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Dječji vrtić naplaćuje usluge od roditelja odnosno skrbnika za djecu koja pohađaju Dječji vrtić sukladno mjerilima koje utvrđuje Upravno vijeće.

 

 

Članak 66.

 

 

ZasvakugodinudonosisefinancijskiplanDječjegvrtićatepolugodišnjiigodišnjiizvještajoizvršenjufinancijskogplana, sukladnozakonuiuputamaOsnivača.

 

Članak 67.

 

Vođenje računovodstvenog i knjigovodstvenog poslovanja, evidencija financijskog poslovanja i sredstava obavlja se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

 

Članak 68.

 

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je ravnatelj Dječjeg vrtića, a u Podružnicama zastupnici – voditelji Podružnica.

 

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlasti ravnatelja, potpisuje voditelj računovodstva.

 

 

X. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

 

Članak 69.

 

 

Dječji vrtić ima slijedeće opće akte:

 

 • Statut
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva
 • Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje
 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

 

 

Članak 70.

 

Opći akti Dječjeg vrtića stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, ako nije drukčije propisano općim aktom.

 

 

XI. RADNI ODNOSI

 

 

Članak 71.

 

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se sukladno propisima koji uređuju područje predškolskog odgoja te općim propisima o radu.

 

Radni odnosi u Dječjem vrtiću uređuju se Pravilnikom o radu.

 

 

XII. NADZOR I JAVNOST RADA

 

 

Članak 72.

 

Rad Dječjeg vrtića je javan.

 

Javnost rada osigurava se objavljivanjem Statuta i općih akata o uvjetima i načinu rada Dječjeg  vrtića kao javne službe  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, mrežnim stranicama Dječjeg vrtića kao i davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja, upoznaje se  javnost,   roditelji odnosno skrbnici s organizacijom rada Dječjeg vrtića, uvjetima i načinom ostvarivanja programa rada Dječjeg vrtića, cijenama usluga Dječjeg vrtića te radom Dječjeg vrtića kao javne ustanove.

 

 

Članak 73.

 

Dječjivrtić jedužanu zakonom propisanom roku dati svakom korisniku na njegov zahtjev obavijesti o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, te potrebne podatke i upute za ostvarivanje prava i obveza korisnika.

 

Dječji vrtić je dužan u zakonom propisanom roku osigurati svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj  ili pravnoj osobi, na njihov zahtjev, pristup informacijama o obavljanju svoje djelatnosti i omogućiti im uvid u dokumentaciju.

 

Dječji vrtić će uskratiti davanje informacija odnosno uvid u dokumentaciju ako je ona zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena kao državna, vojna, službena, poslovna, profesionalna tajna, te kad se odnosi na osobne podatke fizičkih osoba.

 

 

Članak 74.

 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Dječjeg vrtića sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili djelatnik Dječjeg vrtića kojeg ravnatelj za to ovlasti.

 

Članak 75.

 

Nadzor nad radom Dječjeg vrtića provode ovlaštena tijela državne uprave i ovlaštene javne ustanove u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

 

U provođenju nadzora od strane ovlaštenih državnih tijela, ravnatelj, Upravno vijeće i drugi djelatnici Dječjeg vrtića dužni su surađivati s ovlaštenim osobama koje provode nadzor.

 

 

 

XIII.  ZABRANA PROMIDŽBE I PRODAJE U DJEČJEM VRTIĆU

 

 

                                                                   Članak 76.

 

U Dječjem vrtiću nije dopuštena promidžba i prodaja roba i/ili usluga koje ne služe ciljevima odgoja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece rane i predškolske dobi.

 

 

 

XIV. POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

 

 

Članak 77.

 

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Dječjem vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika i imovine Dječjeg vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanja neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Dječjeg vrtića i njegovog Osnivača.

 

 

Članak 78.

 

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Dječjeg vrtića bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

 

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Dječjem vrtiću.

 

Članak 79.

 

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na uvid tijelima ovlaštenim Zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koje obavljaju.

 

Članak 80.

 

Profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici, kao i drugi djelatnici Dječjeg vrtića saznaju o djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima i skrbnicima.

 

Članak 81.

 

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

 

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze

 

 

XV. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 82.

 

Djelatnici dječjeg vrtića imaju pravo i dužnost da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređivanja okoliša.

 

O djelatnostima koje ugrožavaju okoliš svaki djelatnik je dužan upozoriti ravnatelja i Upravno vijeće.

 

Djelatnik može odbiti izvršenje poslova i zadaća kojima se nanosi nenadoknadiva šteta okolišu.

 

Nepoduzimanjem mjera za zaštite okoliša djelatnik Dječjeg vrtića čini težu povredu radne obveze.

 

Članak 83.

 

Dječji vrtić izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećuje odgoju djece glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša.

 

Članak 84.

 

Dječji vrtić samostalno ili zajedno s roditeljima odnosno skrbnicima, tijelima državne uprave, lokalne područne samouprave, te drugim pravnim osobama djeluje u cilju oplemenjivanja radnog prostora i okoliša Dječjeg vrtića.

 

 

Program rada Dječjeg vrtića na provedbi zaštite okoliša sastavni je dio godišnjeg programa rada.

 

 

XVI. OBRANA

 

Članak 85.

 

Dječji vrtić je u skladu sa Zakonom o obrani i drugim propisima, dužan osigurati uvjete za rad u uvjetima ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti Republike Hrvatske i u drugim slučajevima određenim tim propisima.

 

 

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

  Članak 86.

 

Ovaj Statut donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

 

Članak 87.

 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

 

Članak 88.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Dječjeg vrtića Marije Petković, broj: 2 od 2010. godine.

                 

 

                               

BROJ: 3

Zagreb, studeni  2013.

 

                                                                                              

PRESJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                                                             ____________________

                                                                                                   Pera Bajan s. Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvrđuje se da je DRUŽBA KĆERI MILOSRĐA T.S.R. SV. FRANJE,  PROVINCIJAKRISTA KRALJA  naovajStatutdalaprethodnusuglasnostodlukombroj: 393/2013. od17. studenog 2013.

 

OvajStatutdonesenjenasjedniciUpravnogvijećaod  29. studenog. 2013. iobjavljenjenaOglasnojpločiDječjegvrtićadana02. prosinca 2013., a stupiojenasnagu10. prosinca 2013.

                         

 

 

UrBroj: I-230/2013.

Datum: 10. prosinca 2013.

 

 

 

 

  Predsjednik Upravnog vijeća                                                                     Ravnatelj

 

      Pera Bajan s. Irena                                                                                    Mara Jurić

     

GDJE?

ZAGREB

BLATO

PULA

SPLIT

ČAKOVEC

OSIJEK

SUBOTICA

Copyright © 2011. DKM. Sva prava pridržana.
Designed and developed by Dedal.hr