• Slika prva

Natječaj - DV Marija Petković

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto: KUHARICA
Objekt: Blato (Korčula)

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MARIJA PETKOVIĆ, ZAGREB
PODRUŽNICA BLATO
ULICA 79, BR. 5
20 271 BLATO

KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: 251-626-02-18-01
Zagreb, 12.03.2018.

                                                                                 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Marije Petković, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 Kuhar/ica 

  1. jedan (1) izvršitelj/ica u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme – na adresi Blato, Ulica 75, Br.5
  2.  

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • zamolbu
  • životopis
  • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ( ne starija od 30 dana)
  •  

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

DJEČJI VRTIĆ MARIJA PETKOVIĆ, PODRUŽNICA BLATO,
ULICA 79 br. 5, 20 271 BLATO – za natječaj

 

Nepravodobne prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

 Natječaj je obavljen na web stranici HZZ i web stranici Dječjeg vrtića Marija Petković, sa danom 12.03.2018. godine.

 

Natječaj traje od 12.03.2018. do 20.03.2018. godine.

 

 

  

 

 

© 2018 DKM
Izrada web stranica: Dedal komunikacije